Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS

1. Prieš pirkdamas Svetainėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Bendrovės pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis, kurie būtini prenumeratai administruoti, leidiniams ir Pirkėjui priklausančioms dovanoms pristatyti bei mokėjimams vykdyti:

1.1. Savo/gavėjo vardą, pavardę;

1.2. Prenumeratos pristatymo adresą (gatvę, namo ir buto numerį, miestą, pašto kodą, valstybę. Esant reikalui, patekimo kodą į laiptinę iki pašto dėžučių);

1.3. Elektroninio pašto adresą;

1.4. Telefono numerį.

2. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai Svetainės veiklai tik gavus Pirkėjo išankstinį sutikimą. Taisyklių 2.2 punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytais tikslais:

2.1. Pirkėjo prenumeratos administravimui – užsakymo apdorojimui ir vykdymui;

2.2. Pirkėjo identifikavimui Bendrovės informacinėje sistemoje;

2.3. Pirkėjo užsakytų prenumeratos dovanų kuponų, patvirtinimų, priminimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

2.4. Problemų, susijusių su prenumeratos pristatymu, išsprendimui;

2.5. Kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

3. Pirkėjo asmens duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu, tačiau tik tuo atveju, kai Pirkėjas duoda tam sutikimą pažymėdamas varnele punktą „Sutinku gauti informaciją apie artėjančią prenumeratos pabaigą bei specialius su ja susijusius pasiūlymus: skambučiu; elektroniniu paštu.“ Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi galimybę pasirinkti, kokiu jam patogiu būdu sutinka gauti priminimus, taip pat gali bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą atsiųstame pranešime pažymėdamas varnele punktą „ Nesutinku gauti informacijos apie artėjančią prenumeratos pabaigą bei specialius su ja susijusius pasiūlymus“ arba paspausdamas aktyvią nuorodą „Nebenoriu gauti pasiūlymų“.

4. Pažymėdamas varnele punktą „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku“, Pirkėjas patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Bendrovei pateiktus Pirkėjo asmens duomenis Bendrovė tvarkytų šiose Taisyklėse numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka bei laikantis galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.

5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prenumeratos administravimo Svetainėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prenumeratos užsakymui įvykdyti: apie prenumeratos priėmimo eigą, mokėjimo ir užsakymo patvirtinimus bei kitą Pirkėjo prašomą informaciją.

6. Pirkėjo asmens duomenys, renkami šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, tvarkomi vadovaujantis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

6.1. Asmens duomenys renkami, tvarkomi, saugomi tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių;

6.2. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

6.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

6.4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo kriterijų, nereikalaujant iš Pirkėjo pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, kaupiami;

6.5. Kaupiami tik tie asmens duomenys, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Bendrovės paslaugas, ir tik tokia forma ir apimtimi, kuri reikalinga sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

6.6. Pirkėjo asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Bendrovės darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti;

6.7. Asmens duomenys, siekiant, kad jie būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi, gali būti nuolat tikslinami, atnaujinami;

6.8. Pirkėjo pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleidžiama trečiosioms šalims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus, jei kitaip reikalauja taikytini teisės aktai ir ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais;

6.9. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

7. Bendrovė, rūpindamasi Pirkėjo privatumu ir vertindama Pirkėjo pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Pirkėjo privatumą bei Svetainės užsakymo registracijos formoje pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Pirkėjo sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

8. Bendrovė gali perduoti Pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip asmens duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems asmens duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos, aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir asmens duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų duomenų apsaugą.